تازه ها - کتابخانه دانشگاه کوثر
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
معنویت عبادت
ح‍ی‍دری‌، سیدک‍م‍ال‌
‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
شاهکارهای خطاطی اسلامی
خ‍طی‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ب‍ی‍ر
‏‫، ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
بایگانی ادبی پلیس مخفی
ش‍ن‍ت‍ال‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ت‍ال‍ی‌
‏‫، ‏‫۱۳۹۸.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اندیشه خیامی در پهنه ادب فارسی
‏محسنی ‌هنجنی، فریده
‏‫، ۱۳۹۷.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
در یتیم
ن‍ی‍رو، س‍ی‍روس‌
‏‫، ۱۳۹۴.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
شخصیه‌ المراه‌: دراسه‌ فی‌ النموذج‌ الحضا‌ری الاسلامی‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
۲۰۱۳‌م. = ۱۳۹۲
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
شناسنامه داستان و داستان ‌نویسی همراه با شاهدهای داستانی
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌
‏‫، ‏‫۱۳۹۹.‬‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
نگارش دانشگاهی: مقاله ‌نویسی
س‍ل‍طان‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
‏‫‬، ۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تحلیل گفتمان دینی: مبانی نظری
بشیر، حسن
‏‫، ۱۳۹۷.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مفاهیم جامعه شناختی در پنج سوره اول قرآن کریم
ص‍ادق‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، اع‍ظم‌
۱۳۹۱
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
روش پژوهش در تاریخ ‌شناسی
ح‍ض‍رت‍ی‌، ح‍س‍ن‌
‏‫۱۳۹۷.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
معیارهای ثابت و متغیر در دین
‏‫عابدینی نجف‌آبادی‬، احمد
‏‫، ۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
طرح و ساختار رمان
بل، جیمز اسکات
۱۳۹۴.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
الشیعه فی لبنان تحت الحکم العثمانی (1516 - 1788)
وینتر، استفا‌ن‌، ۱۹۷۰ - م‌
۲۰۱۶