ساعات کاری کتابخانه

ساعات کاری کتابخانه

  • برنامه فعالیت بخش امانت کتابخانه : شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  • برنامه استفاده از سالن مطالعه : شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸