کارکنان

ناهید اردبیلی

سمت: کارشناس کتابخانه

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳ داخلی ۱۴۸

پست الکترونیک :   Lib@kub.ac.ir

 

 

عبدالحسین آخرتی

سمت: کارشناس انتشارات

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳ داخلی ۱۴۸

پست الکترونیک :