کارکنان

دکتر فاطمه حاجی اکبری

سمت: رئیس کتابخانه

تلفن:  ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳ داخلی ۱۵۳

پست الکترونیک: F.hajiakbari@kub.ac.ir

ناهید اردبیلی

سمت: کارشناس کتابخانه

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳ داخلی ۱۴۸

پست الکترونیک : Lib@kub.ac.ir