مدیریت کتابخانه

دکتر فاطمه حاجی اکبری

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر

پست الکترونیک : F.hajiakbari@kub.ac.ir

شماره تماس:۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳ داخلی ۱۵۳