مدیریت و کارکنان

مدیریت و کارکنان

 

سمت سازمانی: رئیس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی 

نام و نام خانوادگی: دکتر رحیمه ببرکته شمشیری

مدرک تحصیلی: دکتری –  علوم قرآن و حدیث

شماره تماس مستقیم:  ۰۵۸۳۲۴۲۷۶۴۵- داخلی ۱۲۲

پست الکترونیک:  shamshiri@kub.ac.ir

سمت سازمانی: کارشناس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی 

نام و نام خانوادگی: ناهید اردبیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۴۲۷۶۴۵- داخلی ۱۴۸

پست الکترونیک:  Library@kub.ac.ir