پرداخت الکترونیکی جرائم دیرکرد کتابخانه

به اطلاع می رساند با توجه به الکترونیکی شدن پرداخت جریمه های کتابخانه جهت اطلاع از نحوه پرداخت بر روی فایل راهنما کلیک نمائید.

فایل راهنما