اهداف و وظایف

فلسفه وجودی دانشگاه آموزش و پژوهش است. از این رو تمامی فعالیت‌های دانشگاهی باید در جهت رسیدن به این دو هدف اصلی جهت و سو داده شود. تمامی بخش‌های دانشگاه‌ها نیز وظیفه دارند اهداف و استراتژی‌های خویش را با توجه به فلسفه وجودی دانشگاه تعیین کنند. در این میان کتابخانه‌های دانشگاهی قلب دانشگاه محسوب می‌گردند. بنابراین وظیفه اصلی کتابخانه‌های دانشگاهی آموزش و پژوهش تمامی اعضای دانشگاهی است . کتابخانه دانشگاه کوثر دارای اهداف اصلی  زیر می باشد:

  • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه
  • فراهم کردن منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها