پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)

از شما عضو گرامی کتابخانه مرکزی خواهشمند است تا با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل پرسشنامه “ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر”، ما را در ارزیابی کیفیت خدمات یاری فرمایید. جهت دریافت پرسشنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

 

 پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)