اطلاعیه مهم درباره خدمات کتابخانه در وضعیت قرمز کرونا

با توجه به غیر حضوری شدن خدمات کتابخانه، متاسفانه فعلا امکان امانت و بازگشت کتاب نیست .لطفا وضعیت کتابهای امانی خود را از طریق پورتال بررسی و در صورت نیاز نسبت به تمدید کتاب ها اقدام کنید.

 

راهنمای تمدید منابع